مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

Do not enable IP routing on Switch 3.Verfy that SW3 learns its gateway from R3 via IRDP
Configure R3 to advertise its own IP address on the link between R3 and SW3 as a gateway via multicast
Set minimum and maximum interval s to 20 seconds
Set preference to 100

Answer
R3
Interface Fast 0/0
Ip address 172.16.30.3 255.255.255.128
Ip irdp
Ip irdp multicast
Ip irdp maxadvertinterval 20
Ip irdp minadvertinterval 20
Ip irdp holdtime 60
Ip irdp preference 100

R3# debug ip icmp
Aug 12 14:48:35.403: ICMP: src=172.16.30.3, dst=224.0.0.1, irdp advertisement sent
Aug 12 14:48:35.403: IRDP: entries=1, size=2, lifetime=60, bytes=36
Aug 12 14:48:35.403: IRDP: address=172.16.30.3 preference=100

Sw3
SW3(config)#ip gdp irdp

Interface Fast 0/20
Ip address 172.16.30.10 255.255.255.128
Ip irdp
Ip irdp multicast

SW3#debug ip icmp
*Mar  ۱ ۰۰:۲۷:۳۶٫۳۴۷: ICMP: rdp advert rcvd type 9, code 0, from 172.16.30.3

SW3#sh ip route
Gateway         Using  Interval  Priority   Interface
۱۷۲٫۱۶٫۳۰٫۳     IRDP       ۲۶       ۱۰۰     FastEthernet0/20
Default gateway is 172.16.30.3


نویسنده مقاله :
ایمیل نویسنده:
منبع مقاله :
12 اسفند 1394 admin 719
0 رای
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2021